Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju to organizacja non-profit utworzona w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Fundacja realizuje swoje zadania statutowe poprzez działania i projekty z zakresu edukacji ‒ poprzez własne projekty, wspieranie inicjatyw społecznych (granty) i wolontariat pracowniczy. Główny cel tych projektów to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych – w tym dzieci zamieszkujących tereny Polski wschodniej, dzieci-wychowanków ośrodków wychowawczych i pieczy zastępczej oraz seniorów – poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach.

Fundacja realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych, a największą z nich obecnie jest Centralny Dom Technologii, czyli unikatowy w skali kraju projekt, łączący świat nauki, technologii i biznesu. Centralny Dom Technologii tworzy zespół edukatorów i ekspertów nowoczesnej edukacji opartej na metodologii STEAM. W Centralnym Domu Technologii, mieszczącym się w Warszawie, organizowane są wydarzenia, projekty partnerskie, ale głównym i najważniejszym obszarem działalności są zajęcia warsztatowe stacjonarne i online dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także dla osób starszych.

Dodatkowe obszary działalności Fundacji to wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości, motywowanie do zwiększania kompetencji przez całe życie, budowanie postaw prospołecznych i aktywizacja zawodowa. Podstawowe grupy odbiorców działań realizowanych przez Fundację to dzieci, młodzież oraz osoby starsze, jednakże naszym celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych instytucji, tak aby realizowane projekty miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji. W ramach realizacji swoich celów statutowych Fundacja PFR tworzy własne autorskie projekty, ale także przystępuje do Partnerstw, dzięki którym ma możliwość realizacji projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Więcej informacji na temat Fundacji znajduje się na stronie: www.fundacjapfr.pl