Justyna Kotowicz

Justyna Kotowicz

Polish Sign Language Expert | Philologist

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Pedagogiki Specjalnej

Od 10 lat zajmuję się badaniami nad językiem migowym i głuchotą, a szczególnie fascynują mnie takie zagadnienia jak: znaczenie języka migowego dla procesów poznawczych, proces nabywania języka migowego i dwujęzyczność migowo-mówiona. Z wykształcenia jestem filolożką, pedagożką specjalną (surdopedagożką) i psycholożką. Pracuję jako adiunktka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, gdzie prowadzę zajęcia zawiązane z edukacją osób głuchych.

W latach 2018-2019 prowadziłam roczne badania w Centrum Badań nad Głuchotą, Procesami Poznawczymi oraz Językiem (ang. Deafness Cognition and Language Research Centre) na University College London. Mój projekt nosił tytuł „Znaczenie dwujęzyczności migowo-mówionej dla funkcjonowania poznawczego słyszących dzieci mających głuchych rodziców” (program Mobilność Plus finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W latach 2020-2021 prowadziłam projekt: “Neuronalne i behawioralne korelaty procesu czytania osób głuchych – natywnych użytkowników polskiego języka migowego” (Grant Miniatura finansowany przez Narodowe Centrum Nauki). W ramach grantu zrealizowany został staż w staż w Pracowni Obrazowania Mózgu (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Państwowej Akademii Nauk). W 2021r. zostałam laureatką stypendium Rządu Francuskiego, w ramach którego realizuję projekt “Umiejętności morfosyntaktyczne Głuchych dzieci - porównanie francuskiego języka migowego i polskiego języka migowego” we współpracy z Caroline Bogliotti (Université Paris Nanterre, Laboratoire MODYCO, Modèles, Dynamiques, Corpus, CNRS & Institut Universitaire de France). Dotychczas opublikowałam: jedną książkę autorską, kilkanaście artykułów w czasopismach naukowych, rozdziały w książkach wieloautorskich, jeden podręcznik w ramach grantu “Migowy dla rodziców” oraz 2 tłumaczenia tekstów naukowych z języka francuskiego na język polski.


For 10 years I have been researching sign language and deafness, and I am particularly fascinated by such issues as: the importance of sign language for cognitive processes, the process of acquiring sign language and sign-spoken bilingualism. I am a philologist, a special educator (surdopedagogue) and a psychologist. I work as an assistant professor at the Pedagogical University in Krakow, at the Institute of Special Education, where I conduct classes related to the education of deaf people.

In 2018-2019 I conducted annual research at the Deafness Cognition and Language Research Center at University College London. My project was entitled “The importance of sign-spoken bilingualism for the cognitive functioning of hearing children with deaf parents” (Mobility Plus program financed by the Ministry of Science and Higher Education). In the years 2020-2021, I ran the project: “Neural and behavioral correlates of the reading process of deaf people - native speakers of Polish sign language” (Grant Miniatura financed by the National Science Center). As part of the grant, an internship was carried out in the Brain Imaging Laboratory (Nencki Institute of Experimental Biology of the National Academy of Sciences). In 2021 I was awarded a scholarship from the French Government, under which I conduct the project “Morphosyntactic skills of deaf children - comparison of French sign language and Polish sign language” in cooperation with Caroline Bogliotti (Université Paris Nanterre, Laboratoire MODYCO, Modèles, Dynamiques, Corpus, CNRS & Institut Universitaire France). So far I have published: one book, a dozen articles in scientific journals, chapters in multi-author books, one textbook under the “Signs for Parents” grant and 2 translations of scientific texts from French into Polish.